தற்போதைய பாடல்

தலைப்பு

பாடியது


எங்களைப்பற்றி

வாகை வானொலியானது, தென் அவுஸ்திரேலியாவில் உள்ள அடிலெய்ட் நகரிலிருந்து இணைய வழியாக ஒலிபரப்பப்படும் ஓர் ஒலி ஊடகம் ஆகும். இது, முற்றிலும் தமிழ் தன்னார்வலர்களால், சமூகத்திற்கான வானொலியாக இயக்கப்பட்டுவருகிறது.

வாகை என்றால் வெற்றி என்று பொருள். அத்துடன், வாகை மரமானது தமிழர்களின் ஒரு அடையாளமாக இருப்பதோடு, உலகின் பல பகுதிகளிலும், தமிழ் மக்களைப்போல, பரந்து காணப்படுகின்றது.

வாகை வானொலியின் பிரதான நோக்கமானது, தமிழ் உறவுகளை இணைக்கும் ஒரு தளமாகத் திகழ்வதோடு, தமிழ் மொழியையும் பண்பாட்டையும் எமது அடுத்த தலைமுறையினருக்கு கொண்டுசேர்ப்பதே ஆகும்.

வான் வழியே தமிழ் ஒலி வாகைசூட, உங்கள் ஆதரவை என்றும் எமக்குத் தாருங்கள்.

Vaagai is an online radio that is based in Adelaide, South Australia. It is run entirely by Tamil volunteers as a community radio.

 

Vaagai means success. The Vaagai tree is an identity of Tamil people and is present in all parts of the world just like Tamil people.

 

The main purpose of Vaagai Radio is to serve as a platform for connecting Tamil people and to pass on the Tamil language and culture to our next generation.

 

Please give us your continuous support to ensure the success of Vaagai!